Privacybeleid

Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink | Privacyverklaring

Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink, gevestigd te Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Adres: Professor Röntgenstraat 8, 7311 AM  Apeldoorn

Telefoon: 06-53574782

E-mail: acupunctuur@maaike-averink.nl

Internet: https://acupunctuur-maaikeaverink.nl

Maaike Averink, Acupuncturist is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink.

Zij is te bereiken via acupunctuur@maaike-averink.nl

 

Persoonsgegevens die Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink verwerkt

Maaike Averink, Acupuncturist verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel

op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op de website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die zij verwerkt

Maaike Averink, Acupuncturist verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige

persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

– burgerservicenummer (BSN)

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

De website van Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink en/of zijn diensten hebben niet de

intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Maaike Averink, Acupuncturist kan echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is.

Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,

om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink zonder die toestemming

persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met

ons op via acupunctuur@maaike-averink.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende

doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te

kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Maaike Averink, Acupuncturist verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die hij nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink is voornemens zich op basis van geautomatiseerde

verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het

gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –

systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink) tussen zit.

Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink gebruikt de volgende computerprogramma’s en/of –systemen:

– Google analytics, t.a.v. het volgen van de activiteiten op de website, zodat

duidelijk is welke pagina’s het meest bezocht worden en of aanpassing van de

website nodig is. Verwachte gevolgen voor betrokkene: geen

– Mailchimp, t.a.v. het versturen van nieuwsbrieven en mogelijk in de toekomst

het kunnen volgen wie zich aanmeldt via een AC invulformulier, om op die

manier eventuele mails gericht te kunnen versturen en te kunnen

automatiseren. Er is altijd een uitschrijf mogelijkheid per mail.

– Een laptop van het merk Hp, mobiele telefoons van het merk Hua Wei en HTC en tablet van het merk Apple.

– Salonized, vanwege gegevens verzameling intake, vervolgconsulten, online agenda en ter facturering.

– Onedrive, voor opslag van documenten als back-up van Harddiskvan Laptop, Mobiele Telefoon en Tablet.

Alle systemen zijn voorzien van een wachtwoord.

– Een beveiligd email-account bij ….

Hoe lang Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink persoonsgegevens bewaart

Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt

nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn van cliënt-dossiers is 15 jaar, ingaand na afloop van de behandeling. Deze termijn geldt voor gegevens die verband houden met de gezondheid. Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink hanteert de volgende bewaartermijnen

voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– NAW gegevens

– BSN nummer

– geboortedatum

– mailadres

– telefoonnummer

– behandelverslagen

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink sluit hij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde

niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink gebruikt

Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Maaike Averink een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar acupunctuur@maaike-averink.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Zij reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink persoonsgegevens beveiligt

Praktijk voor Acupunctuur Maaike Averink neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op of via acupunctuur@maaike-averink.nl

Deel deze pagina